Özel Durumlar

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir
Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Bu programa alınacak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; en fazla 22 yaşında olmak (1996 ve daha yukarı doğumlular); vücut yapısı düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; 1,65 m'den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak gerekir. Kayıt sırasında Meslek Yüksekokulunca öngörülen sağlık koşullarına uygunluğunu üniversitenin tıp fakültesi hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler okulun vereceği üniformayı giymek zorundadır.
Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 190 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil.)
Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil), programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
1. BAŞVURU ŞARTLARI: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 'Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; terör Örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, iltisakı veya irtibatı olmamak, ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, d) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak. e) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma* suçtan malvarlığı değerlerini aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, f) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak. ğ) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek) h ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak. ı) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, i) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olması ve sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması, j) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA'dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak. I) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri İtibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır m) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından; Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" kararlı sağlık kurulu raporu almak n) Türk Silahlı Kuvvetleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. o) Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak. 2. DİĞER HUSUSLAR: a) Öğrenci Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen Başvuru Şartlarına uymayan Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesine İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıtları yapılamaz b) Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR raporunu alması. Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır. c) Sağlık muayenesini, fizikî yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını. ÖSYM Başkanlığından öğreneceklerdir. ç) İçişleri nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerden intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri ile de ilişiği kesilir. d) Sınavlarda İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçlan açıklandıktan sonra. Jandarma Genel Komutanlığı (www.jandarma.gov.tr) ite Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (www.jsga.edu.tr) internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz. e) öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir.
Bu programa başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak; 1 Ocak 1997 veya sonrası bir tarihte doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir.), boy uzunluğunun en az 165 cm., en çok 190 cm. olması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 7 fazla veya 15 eksik kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmaması gerekir.
Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edecek adayların, Tablo 6B.2'yi dikkatlice incelemeleri gerekir. Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan/olacak adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. (M.T.O.K.) kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan/olacak adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m'den, kız öğrencilerde 1,56 m'den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 'Genel Ahlaka Karşı Suçlar' başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 449 c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, iltisakı veya irtibatı olmamak, ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, d) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak. e) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan malvarlığı değerlerini aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet. dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. f) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak. ğ) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek) h) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak, ı) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, i) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olması ve sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması, j) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak. k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA'dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak. I) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden Önceki doğum tarihine göre yapılır. m) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından; Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR* kararlı sağlık kurulu raporu almak. n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. o) Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak, 2. DİĞER HUSUSLAR: a) Sınavlarda İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulunda ilk ve Acil Yardım (Erkek) kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen 'Başvuru Şartlarına uymayan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okuluna İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıtları yapılamaz. b) Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" raporunu alması, Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır. c) Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan Öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığından öğreneceklerdir. ç) İçişleri nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerden intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir. d) Sınavlarda İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra. Jandarma Genel Komutanlığı (www.jandarma.gov.tr) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (www.jsga.edu.tr) internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu programa ek kontenjanla kayıt yapılamaz. e) Öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir
Bu programa yalnız erkek öğrenciler alınacaktır.
Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.
Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.
Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme engeli bulunmaması gerekir.
Yabancı dil sınavına Almancadan girmek zorunludur.
Yabancı dil sınavına Fransızca'dan girmek zorunludur.
Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarını, KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayanlardan KKTC tarafından KKTC kimlik numaraları ÖSYM'ye bildirilenler tercih edebileceklerdir. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya bir hak kazandırmaz.
Adayların, bu programı tercih edebilmeleri için TYT puan türünde 120 ve daha yukarı puan almış olmaları yeterlidir. Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu ve odyogram bulunmalıdır. Bir yıl süre ile Türkçe Hazırlık Sınıfı programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Hazırlık Muafiyet Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programın Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar Yüksekokul tarafından açılacak Türkçe Hazırlık Muafiyet Sınavında başarılı olmaları gerekir.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m'den, kız adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; Beden 450 Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" alması gerekir. Adayların bu belgeyi yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği'nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde Beden Eğitimi zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesine uygun üniformayı giymek zorunda olup, eğitim ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye aittir.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC. vatandaşı olmak, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m'den, kız adaylarda 1,60 m'den, kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ve "Gemi Adamı Olur” ibaresi taşıyan sağlık raporunu almak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m'den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak gerekir.
Yabancı Dil Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden girmek zorunludur.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 21 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,66 m'den, kız öğrencilerde ise 1.60 m'den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; Fakültece öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ile belgelemek gerekir. Sağlık raporu formları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir veya www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasından indirebilir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmaması, şahsı hakkında soruşturma ya da kamu davası ile ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Öğrenciler Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. Üniformalarının temini öğrencilere aittir.
Adayların, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarından MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO programlarına tercih işlemlerini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; a. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması, b. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, c.Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması, d. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması, e. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması, f. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması, 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak, 4. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, 5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 6. Yaş ve sağlık durumu koşulları; a. Yaş Durumu: 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21 yaşında olmak, 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (30 Ağustos 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar. Yaş koşulu tutmadığı halde MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanını kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. b. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. c. Vücut yapısı düzgün olmalı, d. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, e. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalı, f. Renk körü olmamalı, g. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmamalıdır. h. Boy ve kilo sınırları için; MSB'nin internet adresinde duyurular kısmının (http://www.msb.gov.tr/Duyuru) mutlaka incelenmesi gerekir. i. Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar engel değildir. j. Klinik olarak anlamlı olmayan semptomsuz total bilirubin değeri yüzde 2 mg/dl kadar olanlar engel değildir. k. Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri engel değildir. l. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları (1 cm’e kadar olan hemanjiomlar - 1 cm dahil) ve benign tümörleri, her türlü kistleri (1 cm’e kadar olan basit kistler – 1 cm dahil) ile kot kenarını geçmeyen splenomegaliler (kot kenarını ve 135 mm’yi geçmeyen – 135 mm dahil idiyopatiksplenomegaliler) MSB nam ve hesabına; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına girmeye engel değildir. m. Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak. 7. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak, 8. Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz. 451 9. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır. 10. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamaması, giriş koşullarına uymaması, intibak eğitimi süresince “öğrenciliğe devam edemez” sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir. 11. MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO'da okuyan öğrencilerden intibak eğitimi sırasında veya intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişikleri kesilir. 12. Askeri öğrenci olma vasfını kaybeden öğrencilerin (iki yıl üst üste sınıfta kalma, istifa, disiplin, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması vs.) SBÜ ile ilişkileri kesilir. 13. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda "YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. 14. Sınavlarda MSB nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, hazırlanması gereken evrakları, www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa ek kontenjanla kayıt yapılmaz. MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE ALINACAK KONTENJANLAR İÇİN BOY-KİLO SINIRLARI S.Nu. BAYANLAR İÇİN S.Nu. ERKEKLER İÇİN Boy Ağırlık(kg) Ağırlık(kg) Boy Ağırlık(kg) Ağırlık(kg) (cm) Alt Sınırı Üst Sınırı (cm) Alt Sınırı Üst Sınırı 1 149 42 57,7 1 162 49,8 68 2 150 42,7 58,5 2 163 50,4 69 3 151 43,3 59,2 3 164 51 72 4 152 43,8 60 4 165 52 72 5 153 44 60 5 166 52 72 6 154 45 61 6 167 53 73 7 155 45 62 7 168 54 73 8 156 46 63 8 169 54 74 9 157 46 63 9 170 55 75 10 158 47 65 10 171 56 76 11 159 48 65 11 172 56 77 12 160 48 66 12 173 57 78 13 161 49 67 13 174 58 79 14 162 49 68 14 175 58 80 15 163 50 69 15 176 59 81 16 164 51 69 16 177 60 81 17 165 51 70 17 178 60 82 18 166 52 70 18 179 61 83 19 167 53 71 19 180 62 84 20 168 53 73 20 181 62 85 21 169 54 74 21 182 63 86 22 170 54 75 22 183 64 87 23 171 55 75 23 184 64 88 24 172 56 76 24 185 65 89 25 173 56 77 25 186 66 90 26 174 57 78 26 187 66 91 27 175 58 79 27 188 67 92 28 176 58 80 28 189 68 93 29 177 59 81 29 190 69 94 30 178 60 82 30 191 70 95 31 179 60 83 31 192 70 96 32 180 61 84 32 193 71 97 33 181 62 85 33 194 72 98 34 182 62 86 34 195 72 99 35 183 63 87 35 196 73 100 36 184 64 88 36 197 74 101 37 185 64 88 37 198 75 102 38 186 65 89 38 199 75 103 39 187 66 90 39 200 76 104 40 188 67 91 40 201 77 105 41 189 67 92 41 202 78 106 42 190 68 93 42 203 78 107 43 191 69 94 43 204 79 108 44 192 70 95 44 205 80 109 45 193 70 96 45 206 81 110 46 194 71 97 46 207 81 111 47 195 72 98 47 208 82 112 48 196 72 99 48 209 83 114 49 197 73 100 49 210 84 115 50 198 74 101 50 - - - 51 199 75 102 51 - - - 52 200 76 104 52 - - - AÇIKLAMA: 1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hak kında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz. 2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır. 3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır. 4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.